Chiến dịch truyền thông nâng cao ý thức tuân thủ quy định cơ bản.

CHIÊN DỊCH TRUYỀN THÔNG NÂNG CAO Ý THỨC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH CƠ BẢN

 

Để nâng cao ý thức tuân thủ quy định cơ bản của công ty, phòng nhân sự cùng các phòng ban chức năng tổ chức chiến dịch truyền thông trong tháng 09.

Hy vọng các bạn công nhân viên trong công ty sẽ làm tốt và tuân thủ đúng quy định. Dưới đây là một số hình ảnh của chiến dịch. 

 

Hình ảnh 1: chiến dịch truyền thông

 

Hình ảnh 2: chiến dịch truyền thông

 

Hình ảnh 3: Chiến dịch truyền thông

Hình ảnh 4: chiến dịch truyền thông

Hotline tuyển dụng 0225.625.8206