Campus Recruiter (HR Staff)

  • 02/06/2023 - Lương: Thoả thuận

FA SENIOR ENGINEER/PART LEADER

  • 09/05/2023 - Lương: Thoả thuận

PROJECT MANAGEMENT ENGINEER

  • 04/05/2023 - Lương: Thoả thuận

Customer Satisfaction Staff

  • 06/04/2023 - Lương: Thoả thuận

Compliance and Internal Auditor

  • 09/03/2023 - Lương: Thoả thuận

Equipment & Infrastructre Engineer

  • 18/02/2023 - Lương: Thoả thuận

Electrical Engineer

  • 05/01/2023 - Lương: Thoả thuận

NPI Engineer

  • 20/12/2022 - Lương: Thoả thuận

DE Engineer (Kỹ sư sản xuất)

  • 09/12/2022 - Lương: Thoả thuận
Hotline tuyển dụng 0225.625.8206