DE Engineer (Kỹ sư sản xuất)

  • 09/12/2022 - Lương: Thoả thuận

HR Staff (Nhân viên tuyển dụng)

  • 31/01/2023 - Lương: Thoả thuận

Electrical Engineer

  • 05/01/2023 - Lương: Thoả thuận

Safety Engineer

  • 05/01/2023 - Lương: Thoả thuận

IT Infra & Security Engineer

  • 07/12/2022 - Lương: Thoả thuận

Automation Engineer

  • 14/09/2022 - Lương: Thoả thuận
Hotline tuyển dụng 0225.625.8206