Production Staff

  • 17/03/2020 - Lương: Thoả thuận

QA Engineer (RQA)

  • 12/02/2020 - Lương: Thoả thuận

IT Engineer (QAS & MES)

  • 10/01/2020 - Lương: Thoả thuận

Software Engineer

  • 13/12/2019 - Lương: Thoả thuận

New Production Introduction Engineer

  • 10/06/2019 - Lương: Thoả thuận

TS Engineer (Tape Substrate)

  • 22/05/2019 - Lương: Thoả thuận
Hotline tuyển dụng 0225.6258.201